CentOS 6.4 – base command

Ten wpis jest raczej moją notatką z komendami których często używam w CentOS’ie niż postem z którego czegoś rzeczowego się dowiesz. Będą komendy do konfigurowania APACHE, PHP 5.4, stawiania serwera MySQL itp. Czyli wszystko co to niezbędne aby uruchomić WebServer. Wiedza tutaj nie będzie uporządkowana, składna a tym bardziej dobrze opisana z przykładami zastosowania.

Dodanie usługi / procesu do auto startu (on boot)

sudo /sbin/chkconfig −−add mysqld
sudo /sbin/chkconfig mysqld on
sudo /sbin/chkconfig −−add httpd
sudo /sbin/chkconfig httpd on

Sprawdzenie adresu IP na karcie sieciowej

ifconfig eth0

Ścieżka konfiguracji urządzenia sieciowego

cd etc/sysconfig/network−scripts/
vi ifcfg−eth0

Instalacja serwera MySQL

yum install mysql−server mysql php−mysql

Uruchomienie serwera MySQL

sudo service mysqld start

Zalogowanie się do serwera MySQL

mysql −u root

Szybka konfiguracja uprawnień w MySQL

delete from mysql.user where not (host="localhost" and user="root");
FLUSH PRIVILEGES;
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('TWOJE_HASLO');
FLUSH PRIVILEGES;
update mysql.user set user="mydbadmin" where user="root";
FLUSH PRIVILEGES;
DELETE FROM mysql.user WHERE User = '';
FLUSH PRIVILEGES;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'agility'@'%' IDENTIFIED BY 'TWOJE_HASLO' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Jeżeli nie przeczytałeś ze zrozumieniem i nie podstawiłeś swoich zmiennych to użytkownik agility z obojętnie jakiej stacji roboczej (%) (jeżeli port 3306 jest otwarty w iptables) podłączy się do serwera MySQL przy pomocy hasła TWOJE_HASLO.

Kasztelan Paweł

Programista samouk, zakochany w ZF i Laravel, szerzący opinię że PHP + JS + HTML + CSS to są języki w których może zostać stworzona aplikacja równie dobra, a nawet lepsza od twardego klienta.