Subiekt GT – C# – zestawienie COM

Projekt zestawienia COM rozpoczynamy od utworzenia nowej biblioteki klas. Wybieramy docelową strukturę jako .NET Framework 2.0 i tworzymy nowy projekt.

Po utworzeniu projektu wchodzimy w jego właściwości i na zakładce Aplikacja > Informacje o zestawie i zaznaczamy opcję Ustaw zestaw jako widoczny dla modelu COM. Następnie na zakładce Kompilacja zaznaczamy opcję Rejestruj w usłudze międzyoperacyjnej modelu COM. Zmiany zapisujemy i przechodzimy do dodawania odwołań.

Do odwołań projektu dodajemy dwie biblioteki:

 • ADODB – biblioteka COM o nazwie: Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 BackCompat Library
 • ZestManLib – biblioteka COM o nazwie: InsERT GT ZestMan 1.0 Type Library

Główna klasa naszego zestawienia COM implementuje metody interfejsu IZestawienieWlasne. Do naszej klasy dodajemy metody Wykonaj, Nazwa, Opis oraz Programy. Metoda Wykonaj() otrzymuje w klasie IZestawienieComDane zestaw danych przekazujący nam informację o magazynie, operatorze, dacie blokady okresu oraz aktywne połączenie do bazy danych. Metody Nazwa oraz Opis zwracają teksty które zostaną wyświetlone na liście zestawień. Metoda Programy zwraca wartość numeryczną, dla jakiej aplikacji (1 – Subiekt GT) dostępne jest zestawienie.

using ZestManLib;

namespace PIMCoreInsERTGT
{

  // run CMD as Administrator
  // cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
  // regasm.exe /c <folder>\<name>.dll
  public class Main : IZestawienieWlasne
  {
    public void Wykonaj(IZestawienieComDane pZestawienieComDane)
    {     
      PIM PIMForm = new PIM(pZestawienieComDane);
      PIMForm.Show();
    }

    public string Nazwa
    {
      get { return "PIM Core - opisy produktów"; }
    }

    public string Opis
    {
      get { return "Manager opisów produktowych"; }
    }

    public int Programy
    {
      get { return 1; }
    }
  }
}

Do zestawienia możemy dodać poprzez kreator nowy formularz który będzie wywoływany podczas uruchomienia zestawienia. W oknie na podstawie uzyskanych danych możemy przeprowadzać operacje na bazie danych.

W celu wyświetlenia w nowym oknie danych z Subiekta GT wystarczy rozszerzyć klasę formularza o połączenie z bazą danych i wykonać zapytanie. W przykładzie występuje zapytanie o jedną nazwę aktywnego towaru, która przekazywana jest do kontroli tekstowej.

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;
using ZestManLib;

namespace PIMCoreInsERTGT
{
  public partial class PIM : Form
  {
    public PIM(IZestawienieComDane pZestawienieComDane)
    {
      InitializeComponent();
      txt_DatabaseVersion.Text = pZestawienieComDane.WersjaBazyDanych.ToString();

      try
      {
        using (SqlConnection conn = (SqlConnection)pZestawienieComDane.PolaczenieAdoNet)
        {
          string queryString = "SELECT TOP 1 * FROM tw__Towar WHERE tw_Zablokowany = 0;";
          SqlCommand oCmd = new SqlCommand(queryString, conn);
          using (SqlDataReader oReader = oCmd.ExecuteReader())
          {
            while (oReader.Read())
            {
              txt_AdvanceInfo.Text = oReader["tw_Nazwa"].ToString();
            }
          }
        }
      } catch (Exception e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message.ToString(), "Błąd wykonywania aplikacji");
      }
      
    }
  }

}

W przypadku instalacji zestawienia na maszynie na której nie kompilowało się kodu należy zarejestrować naszą bibliotekę:

run CMD as Administrator
cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
regasm.exe /c <folder>\<name>.dll